fbpx
Privacy Policy
Home / Privacy Policy

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sp z o o Dynar

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest dana osoba (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu
i w załącznikach do umów). Dotyczy to również danych osobowych innych osób wskazanych przez strony umowy w załącznikach w celu realizacji umowy w tym między innymi do kontaktów;

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

• realizacja procesu reklamacji.

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu:

• marketingu produktów lub usług własnych;

• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

• prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;

• w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora.

c) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:

• wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, na podstawie Ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej przez okres nie krótszy niż 6 lat lub
do ustania przyczyn biznesowych.

4) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Catalog with our productions

View Download

We on the Allegro

Visit